C# Internal Class vs Public Class

class Test { // internal class Test (현재의 어셈블리 내부에서 접근가능한 클래스)
        //code inside it
}

public class Test{ (다른 어셈블리에서도 접근가능한 클래스)
       //code inside it
}

internal(C# 참조)
http://msdn.microsoft.com/ko-kr/library/7c5ka91b.aspx

class vs public class
http://stackoverflow.com/questions/12392876/class-vs-public-class